Felhasználási feltételek

A jelen Felhasználási Feltételek a Smart Staff Kft. (a továbbiakban Szolgáltató) által üzemeltetett smartstaff.hu weboldalon (a továbbiakban Weboldal) elérhető szolgáltatások (a továbbiakban Szolgáltatás) igénybe vevője, az álláskereső Jelölt és a Munkaadó (a továbbiakban User) általi használatának feltételeit tartalmazza.

A Szolgáltatás igénybevételével a User elfogadja a Szolgáltatás igénybevételének alapelveit és alábbiakban részletezett feltételeit.

1. A Szolgáltatás bemutatása

A Szolgáltatás célja, hogy online adatbázisával és keresési módszerével elősegítse az álláskeresőket abban, hogy értesüljenek az álláspiac ajánlatairól.

A Szolgáltató biztosítja, hogy a User (Munkadó) kereshessen a Jelöltek önéletrajzai között, kitölthesse a pozícióra vonatkozó szakmai kérdőívet, feltölthesse az álláshirdetését. Továbbá a Szolgáltató biztosítja, hogy a User (Jelölt) kereshessen az állásadatbázisban, kitölthesse a felkészültségére, tapasztalatára vonatkozó szakmai kérdőívet, feltölthesse az önéletrajzát és motivációs leveleit.

A Szolgáltató, mint közvetítő, nem vállal felelősséget és nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát.

2. A Szolgáltatás felhasználásának feltételei

A Szolgáltatás igénybevételével a User elfogadja a Szolgáltatás igénybevételének alapelveit:

  • a.adatoknak valósaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük
  • b.adatokat csak törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni
  • c.adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
  • d.adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl
  • e.adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé

Szolgáltatás keretén belül tilos többek között: a)reklám megosztása vagy hozzáférhetővé tétele; b)szerzői jog által védett művek megosztása vagy hozzáférhetővé tétele; c)a valóságnak nem megfelelő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentések illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Szolgáltató jogait potenciálisan sértő tartalmak megosztása vagy hozzáférhetővé tétele; d)jogosulatlanul, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatok, vagy üzleti titkok megosztása vagy hozzáférhetővé tétele.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse.

A User tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megismert elérhetőségekre nem továbbíthat sem kéretlen reklámüzenetet (spam), sem egyéb, az adott állásra vonatkozó jelentkezésen kívüli bármilyen tartalmat. Kizárólag a jelentkezéshez szükséges adatokat továbbíthatja.

A Weboldalon található összes tartalom csak a forrás megjelölésével használható. A Szolgáltatás funkciói csak a Szolgáltatás felhasználási feltételeinek betartásával használhatóak.

Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely bármilyen formában veszélyeztetheti a Szolgáltatás működését.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személy és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely User a jelen Felhasználási Feltételek bármely pontjába vagy jogszabályba ütközően, illetve visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult előzetes értesítés nélkül a User hozzáférési jogait felfüggeszteni vagy megszüntetni.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, előzetes értesítés nélkül eltávolíthatja azt, beleértve a User által feltöltött tartalmak előzetes értesítés nélküli törlését is.

3. Regisztráció

A Szolgáltatás bizonyos meghatározott részei csak regisztráció után érhetők el. Így kizárólag a regisztrált User férhet hozzá a szakmai kérdőívhez.

A regisztráció feltétele a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásának megerősítése. A User a regisztráció során elfogadott Felhasználási Feltételekben foglaltak értelmében hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait (név, e-mail cím) felhasználva a Szolgáltató hírlevelet, közvetlen megkeresés módszerével történő reklámot küldjön a Usernek.

A regisztráció során a regisztrációs ív illetve a szakmai kérdőív valós adatokkal való kitöltése a User felelőssége. Ezután a User az e-mail címére a Szolgáltató által küldött visszaigazolási link útján vagy a Szolgáltató által meghatározott egyéb módon aktiválhatja regisztrációját.

A regisztráció során a User felhatalmazza a Szolgáltatót a regisztráció során megadott személyes adatainak kezelésére, tárolására, feldolgozására illetve hozzáférhetővé tételére és továbbítására harmadik személy felé, akik a Szolgáltatást munkaerő keresés céljából használják. A Szolgáltató a Szolgáltatást nem munkaerő keresés céljából használó harmadik személy felé nem közli a User személyes adatait.

4. Felelősség

A regisztrációkor megadott adatokért a User felelős. Kizárólag a User felelős minden olyan kárért, melyet a User valótlan vagy hibás adatai illetve jogsértő magatartása okoztak harmadik személynek.

A User köteles az adataiban történt változásokat az adatlapján feltüntetni. A User felelőssége az egyes User jelszavak és fiókok titkosságának megőrzése. A User köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni, amint fiókjának jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb a biztonságot sértő cselekedetről szerez tudomást.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Szolgáltatás felhasználásához szükséges szoftverek, programok és egyéb tényezők technikai meghibásodásáért.

A Szolgáltató nem felelős a User álláskeresési eredményességéért, a meghirdetett állások létezéséért, aktualitásáért illetve az azokban foglalt adatok hitelességéért. Ugyanakkor, a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a meghirdetett állások valódiságáért.

A User-fiókok és jelszavak titkosságának megőrzéséért kizárólag a User a felelős. A Szolgáltató ugyanakkor kijelenti, hogy megtesz minden tőle telhetőt az illetéktelen felhasználások elkerüléséért.

5. Adatvédelem

A Szolgáltató felhívja a User figyelmét a Szolgáltatás igénybevételének és az adatszolgáltatás önkéntességére.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a Usert tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Szolgáltató az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről a Usert elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Szolgáltató kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki az önkéntes adatszolgáltatást megtagadja.

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét - ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, faxszám, e-mail cím.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a Szolgáltató a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ez által nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk Usertől, akkor a User a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthet arról, megadja-e a kért információkat.

Amennyiben a Szolgáltató egyes oldalain regisztrációra kérjük a Usert, minden esetben feltüntetjük, hogy mely adatokat, milyen célból és a feltételek mellett kérjük "kötelező" jelleggel megadni. A kötelező kifejezés jelen esetben nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak a Szolgáltatásnak olyan részei, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció nem fejeződik be, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció elutasításához vezethet.

 

A User által biztosított személyes, illetve egyéb adatokat nem egészítjük ki és nem kapcsoljuk össze más forrásból származó adatokkal, vagy  információval. Amennyiben a jövőben különböző forrásokból származó adatok ilyenfajta összekapcsolására kerülne sor, ezt a tényt kizárólag a megfelelő tájékoztatást követően, előzetesen adott látogatói hozzájárulás esetén tesszük meg.

Amennyiben User személyes adatokat bocsát a rendelkezésünkre, minden szükséges lépést megteszünk, hogy biztosítsuk ezeknek az adatoknak a biztonságát mind az online adatkezelés során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A User által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk olyan harmadik fél számára tovább, aki nem munkaerő keresés céljából kéri.

Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon ( bűncselekmény gyanújának esetében, hivatalos határozatban) kérik fel Szolgáltató személyes adatok átadására, Szolgáltató a törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

6. A regisztráció megszűnése

Amennyiben a User 6 hónapot meghaladó időtartamban nem használja a Szolgáltatást, vagy megszegi jelen Felhasználás Feltételek bármely pontját, a Szolgáltató jogosult a regisztráció törlésére, beleértve a User tartalmait is.

A regisztráció megszűnik a Szolgáltatás megszüntetésével, illetve a User önkéntes regisztrációtörlésével.

7. Hivatkozások, linkek.

Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.